Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor schoonheidssalons

Vaak achten ondernemers in de schoonheidsverzorging zich bekwaam om niet-gediplomeerd bepaalde handelingen uit voeren.
De beroepspraktijk toont echter aan dat het risico van geschillen en klachten aanmerkelijk groter is als de ondernemer niet is gediplomeerd en dus ook niet, naar het oordeel van brancheorganisatie ANBOS, het SkinRegister of De Huidprofessional, bevoegd is de gespecialiseerde behandelingen uit te voeren. De klachten die door de consument worden ingediend bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door niet-gediplomeerd handelen. Overheid en brancheorganisaties bevelen dan ook nadrukkelijk aan dat de ondernemers in de schoonheidsverzorging zijn gediplomeerd voor de specialisaties die zij uitvoeren in hun bedrijf. Dat geeft aantoonbaar de hoogste garantie voor het bieden van kwaliteit. Ook de wetgever weet dat er geschillen en klachten zijn, dat er zaken misgaan. Zo hebben veel beroepsgroepen, waaronder schoonheidsverzorging, jarenlang kunnen werken zonder wet- of regelgeving.

Met de komst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die, zoals de naam al zegt, regels geeft ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen, eindigt een belangrijk deel van de vrijheid van handelen.
De wet is van 7 oktober 2015, maar wordt gefaseerd ingevoerd per 1 juli 2016 en 1 januari 2017.

Wie valt er onder de Wkkgz?

Binnen de Wkkgz valt schoonheidsverzorging onder zogeheten ‘andere zorg’ (de niet BIG geregistreerde zorgverlener). Voer je behandelingen uit op het gebied van individuele gezondheidszorg? Dan is de Wkkgz op jou van toepassing.

In het kader van patiëntveiligheid, een belangrijk dossier in de Tweede Kamer, neemt de minister maatregelen en ANBOS is het daar op onderdelen mee eens. De patiëntveiligheid, in ons geval cliëntveiligheid, staat voorop. Bovendien sluiten veel maatregelen aan bij het beleid van ANBOS:
• Je bent in het bezit van de vakdiploma’s van de specialistische handelingen die je uitvoert;
• Ondernemers die lid zijn van ANBOS of de HuidProfessional zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie consumentenzaken;
• Er zijn richtsnoeren voor camouflage, elektrisch ontharen, ontharingstechnieken en acne;
• De Code van de schoonheidsspecialist;
• Een verplichte driejaarlijkse nascholing als je diploma’s van specialisaties registreert bij ANBOS, De HuidProfessional of SkinRegister.

De belangrijkste verplichtingen volgens de Wkkgz zijn:

  1. Je voert een correcte administratie volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en beheert van elke klant een cliëntendossier.
  2. Er is een interne procedure voor het registreren van incidenten.
  3. Klanten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan, bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens een behandeling. Je bent verplicht dit met de klant te bespreken en hiervan een aantekening te maken in een cliëntendossier.
  4. Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld, die gratis is voor klanten.
  5. Je bent aangesloten bij een door de minister erkende geschilleninstantie.
  6. Je kunt aantonen dat je het arbeidsverleden van je medewerker(s) hebt gecontroleerd, voordat zij in dienst traden.
  7. Als een medewerker wordt ontslagen wegens ernstig disfunctioneren, ben je verplicht dit te melden bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Als ANBOS-lid en lid van de HuidProfessional, voldoe je automatisch aan punt 3 en 4 van deze verplichtingen. Bij SkinRegister dien je dit zelf te regelen. Informeer altijd goed naar de voorwaarden en op dat moment geldende regels.

Waar gaat het dus om?

De consument bescherming bieden tegen onverantwoorde risico’s en klachten zoveel mogelijk in een vroeg stadium oplossen naar tevredenheid van alle betrokkenen. Daarbij hebben we met z’n allen een (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. Ook zorgverzekeraars die behandelingen voor schoonheidsverzorging vergoeden volgens de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen, hechten veel waarde aan goede, veilige en efficiënte zorg.

Meer informatie over de wetgeving en waar je aan dient te voldoen, vind je terug op https://www.igj.nl/onderwerpen/wetten-in-ons-toezicht/wkkgz

Tijdens trainingen besteden we altijd aandacht aan de WKKGZ -regels.